FANDOM


Ascadea se rozkládá na severu kontinentu. Je nejrozlehlejším státním celkem světa. Nicméně je poměrně řídce osídlena. Žije v ní přibližně 2 000 000 obyvatel. Největší hustota osídlení je v okolí řeky Nelau, na které leží i hlavní město. Vládne zde král se sídlem v Asce. V roce 264 byl dobyt sever. Ve kterém vládl "Král severu". Titul krále mu zůstal, ale je podřízen králi vládnoucímu z Ascy. Jeho sídlem je Kharn. Většinu populace státu tvoří Ascaďané, ale na severu žijí potomci původních barbarských kmenů a tvoří přibližně 10% celkové populace. Ascadea vyváží dřevo, kožešiny, kovy, kámen, maso, medovinu a zbraně. Mají i další výrobky, v jiných částech kontinentu jsou ale většinou kvalitnější. Celkově převládá vývoz surovin a dovoz výrobků. Říše disponuje stálou armádou 10 000 mužů, král je ovšem schopen povolat daleko větší armádu (na dobyvačných taženích měli Ascaďané i 100 000 mužů). Ascadea byla velmocí mágů, ti ale byli roku 386 povražděni a knihovna v Asce vypálena. Dnes již jejich následovníci nedosahují takových schopností.

GeografieEditovat

HraniceEditovat

Ascadea leží na severu kontinentu. Hranici tvoří severní západní i východní pobřeží. Na jihu neexistuje žádná přírodní hranice a území Ascadey se zde pořád mění. Ascadea na jihu hraničí s Mesanou a několika Linthskými městy a knížectvími.

VodstvoEditovat

Centrum Ascadey tvoří řeka Nelau, na který leží města Asca a Nierel. Na severu se nachází množství jezer. Důležitý je také Nierský záliv, ve kterém leží přístav Nierel.

PohoříEditovat

V Ascadee se nachází dvě významná pohoří - Dalenské hory a Mhilské hory. Tato pohoří se dají považovat za spojitá. Není mezi nimi žádná skutečná hranice, pouze jedno pohoří míří od východu na západ a druhé od severu na jih. Obě pohoří dosahují u nejvyšších vrholů výšky až 4000 metrů. Kromě nich se zde na jih od nich nachází Saerské vrchy a Trónské kopce. Jejich nejvyšší vrcholy dosahují 1500 metrů.

OstatníEditovat

Na jih od Dalenských hor se nacházejí rozsáhlé nížiny vhodné pro zemědělství (díky úrodným černozemím). Celá nížina pokračuje až k do Mesany. Je přerušována jen občasnými kopci. Na severu se rozkládá rozsáhlý Elinský les, který kdysi zaplňoval celou oblast. Některé jeho části (zejména západní část) byly vykáceny/vypáleny. Na severu Ascaďanské pobřeží obklopuje množství ostrovů.

MěstaEditovat

Hlavním městem Ascadey je Asca. Kromě ní jsou významná města Nierel, Ir, Saer, Kharn, Nern, Elinia, Rard, Darn, Wix, Phalar, Telier, Qord a Ment. Phalar, Wix a Darn jsou původní vojenské pevnosti založené na obranu proti Mesanům, i dnes většinu populace tvoří vojáci.

Města podle populaceEditovat

Údaje jsou přibližné

 • Asca - 20 000 obyvatel
 • Nierel - 12 000 obyvatel
 • Ment - 8 000 obyvatel
 • Nern - 7 500 obyvatel
 • Telier - 7 000 obyvatel
 • Kharn - 5 000 obyvatel
 • Saer - 3 000 obyvatel
 • Rard - 3 000 obyvatel
 • Qord - 2 500 obyvatel
 • Ir - 1 500 obyvatel
 • Elinia - 1 500 obyvatel

Vojenské táboryEditovat

V Ascadee jsou jistým fenoménem města, která vyrostla okolo původních vojenských táborů. Největší jsou tři města, která vyrostla okolo vojenských táborů na hranici s Mesanou. Ascaďané zatlačili Mesany hluboko na jih a původní příhraniční pevnosti byly bezpečné. Mnoho lidí se vydalo k táborů, aby mohli s vojáky obchodovat. Nejdříve se objevily kovárny a krčmy (společně s nevěstinci). Poté samozřejmě přibyly i další obyvatelé se zaměstnáním slušnějšího rázu. Je udáván celkový počet vojáků patřících do kasáren, většina z nich ale ve skutečnosti v kasárnách není (jsou na výpravách proti Mesanům, které mohou trvat i měsíc).

Počty obyvatel jsou pouze přibližné.

 • Phalar 1000 obyvatel a 2000 vojáků.
 • Wix 1000 obyvatel a 2000 vojáků.
 • Phalar 1000 obyvatel a 2000 vojáků.

Významná města (krátký popis)Editovat

AscaEditovat

Hlavní město Ascadey. Symbolem města je velký chrám slunečního boha Sythina a královský palác. Město je obehnáno třemi pásy hradeb. Jsou zde rozvinutá různá řemesla, převážně ta složitějšího rázu, jako šperkařství, malířství, nebo sochařství.

NierelEditovat

Největší přístav v Ascadee. Leží při ústí řeky Nelau. Přístav je chráněn pevností na jednom z nedalekých ostrovů. V Nierelu je rozvinutý obchod a žije zde početná komunita Linthských obchodníků. Jménem krále zde vládne jejich vlastní kníže (Samozřejmě je podřízen Asce).

MentEditovat

Město je jedno z nejstarších sídel v Ascadee. Pochází z dřívější doby, než zde přistáli první Ascánci. Město je postaveno celé ze dřeva (to mu ale neubírá na velikosti). Proslavilo se chovem koní.

NernEditovat

Nern je hornické město, které vyrostlo teprve nedávno, proto je většina zástavby tvořena stany, nebo chýšemi. Těží se zde železná ruda (vyskytuje se v Dalenských horách) a kámen.

TelierEditovat

Město ve východní části říše. Prý zde kdysi stávalo elfské město. Město má dobré obchodní vztahy s Linthskými městy, přesto spolu kdysi i válčili.

KharnEditovat

Největší severské město, ve kterém sídlí i zdejší král. Nachází se v lesnaté krajině, proto tam žije hodně dřevorubců a lovců

SaerEditovat

Město nacházející se v Saerských horách, je poddáno Nierským knížatům.

RardEditovat

Město u jižní hranice Ascadey, kdysi velmi trpělo Mesanskými nájezdy. Nyní je ovšem chráněno systémem pevností a město se tak vcelku rychle rozvíjí.

QordEditovat

Staré město na úpatí Mhilských hor. Nedávno v nich bylo objeveno zlato, takže se Qord stal jedním z nejbohatších měst říše. Město se může pochlubit různými technologickými vymoženostmi (pocházejícími většinou z Linthu). Město má vlastní univerzitu (s velkou knihovnou) a dokonce i kanalizaci v celém městě (včetně předměstí)

IrEditovat

Severské přístavní město. Přístav je z velké části vojenský. Kromě vojenských lodí se zde daří i rybolovu. Námořní obchod příliš rozvinutý není.

EliniaEditovat

Město ležící v Elinském lese (bylo podle něj pojmenováno město). Obyvatelé o sobě tvrdí, že mají z části elfský původ. Elinia je známa výrobou léků a lovem.

Vláda a politikaEditovat

V Ascadee je královstvím s feudálním systémem vlády. Celému království panuje král se sídlem v Asce. Jemu jsou poté podřízení vyšší šlechtici atd. Kromě krále je důležitý ještě "Král severu" vládnoucí z Khardu a kníže z Nierelu. Zbytek šlechticů už takovéto tituly nemá, jejich moc však není o nic menší. Královská města mají vlastní správu a jejich starostové se mocí mohou rovnat i některým vyšším šlechticům.

Ascadea není členěna do provincií, ani jiných správních celků. I to ovšem má vyjímku. Vojenské tábory na jihu hranice mají rozděleno své území podle propracovaného systému. Byly také vytvořeny správní oblasti, pro výběrčí daní. tím je myšleno, že každý výběrčí má přidělené území, na kterém peníze vybírá. Zbytek administrativy si už zajišťují samotní šlechtici.


Města pod nadvládou krále severuEditovat

 • Khard
 • Ir
 • Elinia

Města pod nadvládou Nierského knížeteEditovat

 • Nierel
 • Saer

HistorieEditovat

Počátky AscadeyEditovat

Ascaďané nepocházejí z tohoto kontinentu, ale přišli z neznámých důvodů přes oceán. Na pobřeží poté založili měst Nierel. Země, kde dnes leží Ascadea byla obývána Mesany a předky dnešních seveřanů. Ti ovšem neuměli zpracovat železo (existovaly železné meče pocházející od elfů, ale bylo jich málo a jejich náčelníci si je předávali, jako poklady) a Ascaďané tak mohli vcelku nerušeně založit několik dalších osad u pobřeží. Asi století po vylodění byl dobyt ohromný mesanský tábor ležící na řece Nelau. Město bylo pojmenováno Asca. Někteří z původních mesanských obyvatel zde zůstali a splynuli s dobyvateli. Na úrodné pláně se brzy začali stěhovat osadníci z pobřeží. od založení/dobytí Ascy se začíná počítat Ascaďanský letopočet. Jak Ascaďané pronikali do dalších a dalších částí země, stala se Asca jakýmsi středem říše a král sem přesunul své sídlo. Království bylo pojmenováno Ascadea (Ascadea=říše Ascy). Město postupně rostlo a brzy se stalo i největším městem říše.

Války s Mesany a seveřanyEditovat

Ocel zajistila Ascadee úspěchy, ale to nemuselo trvat věčně. Železo se brzy rozšířilo na sever i do Mesany. Jejich obyvatelé ale nebyli v jeho výrobě příliš dobří. Co neměli na zbraních ale získali na bojovém duchu. Asca bylo Mesanské posvátné místo, Mesané se ho proto pokoušeli dobýt zpět. Jejich kmeny se spojovaly pod náčelníky a útočili ve větších počtech než kdy dříve. Seveřané byli od Ascadey odděleni vysokým pásem Dalenských hor. Sever se po Ascaďanském vzoru sjednotil a zvolil si svého prvního krále. Titul se poté dědil z otce na syna. Kromě krále zde ale měla velkou moc rada starších složená ze zástupců šlechtických rodů. Sever z velké části přejal prvky Ascaďanské kultury a rychle se rozvíjel. Ascadea se Mesanským nájezdům většinou dokázala bránit, ikdyž byla obležena i Asca. Mesané se neustálými útoky vyčekpali a Ascaďané je zatlačili hluboko na jih. Na severu zemřel král v nízkém věku a jeho dědicovi bylo pouhých pět let. Ascaďané tam vtrhli a zemi obsadili. Malý král si nicméně podržel titul, byl ale vazalem králů v Asce. Sever několikrát povstal, ale povstáni byla vždy potlačena.